Thông tin chi tiết: HTX DVTM & nuôi trồng thủy sản Gia Tân

I - Thông tin chung

1. Tên đơn vị: HTX DVTM & Nuôi trồng thủy sản Gia Tân

2. Địa chỉ: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình

3. Người đại diện: Phạm Trung Năm Số điện thoại: 0387191967

4. Email (nếu có): ………………………

5. Năm thành lập: 2018

6. Năm tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã: …….

7. Đất đai, trụ sở làm việc:

Khác: ……………………..

9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: DV nuôi trồng thủy sản

Nếu có (chi tiết từng sản phẩm, sản lượng, diện tích, mô hình)

…………………………

11. Các khâu dịch vụ đang đảm nhiệm: (Làm, đất, Thủy lợi, Bảo vệ thực vật, tín dụng, ...)

Dịch vụ đầu vào và đầu ra nuôi trồng thủy sản
II - Tình hình tổ chức bộ máy

1. Tổng số thành viên: 29 ; số thành viên mới: 0 người; số thành viên ra khỏi HTX 29 người;

2. Tổng số lao động thường xuyên: 6 người; số lao động mới 0 người, số lao động là thành viên HTX 6

3. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội: 0 người

4. Tổng số cán bộ: Hội đồng quản trị 3; Giám đốc, Phó GĐ 2; Kiểm soát 1; kế toán trưởng; kế toán viên 1 người

5. Trình độ chuyên môn: (gồm chức danh: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát, Cán bộ làm việc thường xuyên trong HTX)

- Chưa qua đào tạo: 5 người

- Sơ cấp, trung cấp: 1 người

- Cao đẳng, Đại học: 0 người

- Sau Đại học: 0 người

III - Năng lực tài chính của HTX/LHHTX

1. Thành viên có góp vốn theo đúng quy định

2. Mức góp vốn của thành viên HTX

- Mức góp tối đa: 200000000 đồng

- Mức góp tối thiểu: 3000000 đồng

- Số thành viên chưa góp vốn: 0 người

IV - Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021
1 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội Người 0
2 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 900
2.1 Tài sản cố định Triệu đồng 0
2.2 Tài sản lưu động Triệu đồng 900
3 Tổng số vốn hoạt động Triệu đồng 900
3.1 Vốn điều lệ tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
3.2 Vốn vay tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
3.3 Vốn khác tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
4 Công nợ phải thu Triệu đồng 0
5 Công nợ phải trả Triệu đồng 0
6 Tổng doanh thu HTX Triệu đồng 5200
6.1 Trong đó: từ hoạt động dịch vụ cho thành viên Triệu đồng 4500
6.2 Kinh doanh dịch vụ ngoài thành viên Triệu đồng 700
7 Doanh thu bình quân thành viên/năm Triệu đồng 350
8 Nộp thuế cho nhà nước Triệu đồng 0
9 Thu nhập HTX Triệu đồng 15
10 Thu nhập bình quân của thành viên/năm Triệu đồng 70
11 Tiền lương, tiền công
11.2 Lương bình quân/năm của giám đốc Triệu đồng 0
11.3 Lương bình quân/năm của lao động trong HTX Triệu đồng 0
VI - Cơ sở vật chất

1. Cơ sở hạ tầng (tên, diện tích, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

…………………..

2. Trang thiết bị máy móc (tên, công suất, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

…………………..

VII - Tồn tại, khó khăn của HTX/LHHTX

8. Khác: …………………………

VIII - Nhu cầu và đề xuất kiến nghị của HTX/LHHTX

- Nội dung đào tạo cần nhất

- Nhu cầu vay: ….. triệu đồng

- Thời hạn vay: ….. năm

- Mục đích vay: ….. năm

- Tài sản thế chấp (Có hoặc không): ………

9. Khác: ………………………..