Thông tin chi tiết: Quỹ tín dụng nhân dân Trường Sinh

I - Thông tin chung

1. Tên đơn vị: Quỹ tín dụng nhân dân Trường Sinh

2. Địa chỉ: xóm 4, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

3. Người đại diện: Bùi Mạnh Quân Số điện thoại: 02293832555

4. Email (nếu có): qtdtruongsinh@gmail.com

5. Năm thành lập: 2011

6. Năm tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã: ……

7. Đất đai, trụ sở làm việc:

Khác: trụ sở đang đi thuê

9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: quản lý bảo hiểm, cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, cho hộ cho các thành viên quỹ tín dụng nhân dân thông qua dự án CF-eBank của ngân hàng hợp tác xã, cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân không phải thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân Trường Sinh trên cơ sở bảo đảm bằng số tiền gửi do chính quỹ phát hành

Nếu có (chi tiết từng sản phẩm, sản lượng, diện tích, mô hình)

quản lý bảo hiểm, cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, cho hộ cho các thành viên quỹ tín dụng nhân dân thông qua dự án CF-eBank của ngân hàng hợp tác xã, cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân không phải thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân Trường Sinh trên cơ sở bảo đảm bằng số tiền gửi do chính quỹ phát hành

11. Các khâu dịch vụ đang đảm nhiệm: (Làm, đất, Thủy lợi, Bảo vệ thực vật, tín dụng, ...)

huy động vốn, cho vay thành viên Quỹ và khách hàng cầm cố sổ tiền gửi tại Quỹ, chuyển tiền qua hệ thống CF-eBank, chuyển 24/7, POS
II - Tình hình tổ chức bộ máy

1. Tổng số thành viên: 522 ; số thành viên mới: 76 người; số thành viên ra khỏi HTX 61 người;

2. Tổng số lao động thường xuyên: 16 người; số lao động mới 5 người, số lao động là thành viên HTX 13

3. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội: 16 người

4. Tổng số cán bộ: Hội đồng quản trị 03; Giám đốc, Phó GĐ 2; Kiểm soát 3; kế toán trưởng; kế toán viên 6 người

5. Trình độ chuyên môn: (gồm chức danh: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát, Cán bộ làm việc thường xuyên trong HTX)

- Chưa qua đào tạo: 4 người

- Sơ cấp, trung cấp: 0 người

- Cao đẳng, Đại học: 12 người

- Sau Đại học: 0 người

III - Năng lực tài chính của HTX/LHHTX

1. Thành viên có góp vốn theo đúng quy định

2. Mức góp vốn của thành viên HTX

- Mức góp tối đa: 416.600.000 đồng

- Mức góp tối thiểu: 50.000 đồng

- Số thành viên chưa góp vốn: 0 người

IV - Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021
1 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội Người
2 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 0
2.1 Tài sản cố định Triệu đồng 194.043.700
2.2 Tài sản lưu động Triệu đồng 0
3 Tổng số vốn hoạt động Triệu đồng 69.986.675.000
3.1 Vốn điều lệ tăng so với năm 2020 Triệu đồng 4.150.500.000
3.2 Vốn vay tăng so với năm 2020 Triệu đồng 62.755.000.000
3.3 Vốn khác tăng so với năm 2020 Triệu đồng 3.081.200.000
4 Công nợ phải thu Triệu đồng 853.010.700
5 Công nợ phải trả Triệu đồng 1.282.277.600
6 Tổng doanh thu HTX Triệu đồng 6.257.292.838
6.1 Trong đó: từ hoạt động dịch vụ cho thành viên Triệu đồng 6.257.292.838
6.2 Kinh doanh dịch vụ ngoài thành viên Triệu đồng 0
7 Doanh thu bình quân thành viên/năm Triệu đồng 12.341.000
8 Nộp thuế cho nhà nước Triệu đồng 130.573.700
9 Thu nhập HTX Triệu đồng 637.510.000
10 Thu nhập bình quân của thành viên/năm Triệu đồng 0
11 Tiền lương, tiền công 1.307.506.000
11.2 Lương bình quân/năm của giám đốc Triệu đồng 210.553.000
11.3 Lương bình quân/năm của lao động trong HTX Triệu đồng 60.210.000
VI - Cơ sở vật chất

1. Cơ sở hạ tầng (tên, diện tích, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

…..

2. Trang thiết bị máy móc (tên, công suất, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

…..

VII - Tồn tại, khó khăn của HTX/LHHTX

8. Khác: …………………………

VIII - Nhu cầu và đề xuất kiến nghị của HTX/LHHTX

- Nội dung đào tạo cần nhất

- Nhu cầu vay: 0 triệu đồng

- Thời hạn vay: 0 năm

- Mục đích vay: ….. năm

- Tài sản thế chấp (Có hoặc không): …..

9. Khác: ………………………..