Thông tin chi tiết: HTX SX và DVNN Hoàng Long

I - Thông tin chung

1. Tên đơn vị: HTX Sản xuất và DVNN Hoàng Long

2. Địa chỉ: TT Yên Khánh, Yên Mô, Ninh Bình

3. Người đại diện: Mai Văn Bản Số điện thoại: 0868828128

4. Email (nếu có): ……………

5. Năm thành lập: 2020

6. Năm tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã: …………..

7. Đất đai, trụ sở làm việc:

Khác: …………………..

9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và các dịch vụ về nông nghiệp

Nếu có (chi tiết từng sản phẩm, sản lượng, diện tích, mô hình)

…………………………

11. Các khâu dịch vụ đang đảm nhiệm: (Làm, đất, Thủy lợi, Bảo vệ thực vật, tín dụng, ...)

Làm đất và thu hoạch lúa
II - Tình hình tổ chức bộ máy

1. Tổng số thành viên: 7 ; số thành viên mới: 0 người; số thành viên ra khỏi HTX 0 người;

2. Tổng số lao động thường xuyên: 12 người; số lao động mới 2 người, số lao động là thành viên HTX 7

3. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội: 0 người

4. Tổng số cán bộ: Hội đồng quản trị 4; Giám đốc, Phó GĐ 2; Kiểm soát 1; kế toán trưởng; kế toán viên 0 người

5. Trình độ chuyên môn: (gồm chức danh: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát, Cán bộ làm việc thường xuyên trong HTX)

- Chưa qua đào tạo: 0 người

- Sơ cấp, trung cấp: 2 người

- Cao đẳng, Đại học: 2 người

- Sau Đại học: 0 người

III - Năng lực tài chính của HTX/LHHTX

1. Thành viên có góp vốn theo đúng quy định

2. Mức góp vốn của thành viên HTX

- Mức góp tối đa: 300.000.000 đồng

- Mức góp tối thiểu: 20.000.000 đồng

- Số thành viên chưa góp vốn: 0 người

IV - Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021
1 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội Người 0
2 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 2560
2.1 Tài sản cố định Triệu đồng 2100
2.2 Tài sản lưu động Triệu đồng 550
3 Tổng số vốn hoạt động Triệu đồng 2560
3.1 Vốn điều lệ tăng so với năm 2020 Triệu đồng 1460
3.2 Vốn vay tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
3.3 Vốn khác tăng so với năm 2020 Triệu đồng 1100
4 Công nợ phải thu Triệu đồng 250
5 Công nợ phải trả Triệu đồng 1100
6 Tổng doanh thu HTX Triệu đồng 800
6.1 Trong đó: từ hoạt động dịch vụ cho thành viên Triệu đồng 300
6.2 Kinh doanh dịch vụ ngoài thành viên Triệu đồng 500
7 Doanh thu bình quân thành viên/năm Triệu đồng 300
8 Nộp thuế cho nhà nước Triệu đồng 0
9 Thu nhập HTX Triệu đồng 0
10 Thu nhập bình quân của thành viên/năm Triệu đồng 70
11 Tiền lương, tiền công 0
11.2 Lương bình quân/năm của giám đốc Triệu đồng 0
11.3 Lương bình quân/năm của lao động trong HTX Triệu đồng 0
VI - Cơ sở vật chất

1. Cơ sở hạ tầng (tên, diện tích, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

……………

2. Trang thiết bị máy móc (tên, công suất, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

150.000.000đ máy cuốn rơm

VII - Tồn tại, khó khăn của HTX/LHHTX

8. Khác: Thiếu cơ sở hạ tầng sản xuất công nghệ cao cho rau củ quả

VIII - Nhu cầu và đề xuất kiến nghị của HTX/LHHTX

- Nội dung đào tạo cần nhất

- Nhu cầu vay: 1.000 triệu đồng triệu đồng

- Thời hạn vay: 5 năm năm

- Mục đích vay: Đầu tư máy móc thiết bị và sản xuất công nghệ năm

- Tài sản thế chấp (Có hoặc không): Có

9. Khác: HTX kính mong được vay vốn đầu tư và phát triển về máy móc, nhà cửa sản xuất rau củ quả công nghệ cao