Thông tin chi tiết: HTX NN Trinh Phú

I - Thông tin chung

1. Tên đơn vị: HTX NN Trinh Phú

2. Địa chỉ: …………………….

3. Người đại diện: Trịnh Trung Kiên Số điện thoại: 0385594749

4. Email (nếu có): ………………………

5. Năm thành lập: 1980

6. Năm tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã: 2015

7. Đất đai, trụ sở làm việc:

Khác: Có đất có trụ sở chưa có giấy chứng nhận QSDĐ

9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: DV NN

Nếu có (chi tiết từng sản phẩm, sản lượng, diện tích, mô hình)

…………………………

11. Các khâu dịch vụ đang đảm nhiệm: (Làm, đất, Thủy lợi, Bảo vệ thực vật, tín dụng, ...)

……………………….
II - Tình hình tổ chức bộ máy

1. Tổng số thành viên: 174 ; số thành viên mới: 0 người; số thành viên ra khỏi HTX 174 người;

2. Tổng số lao động thường xuyên: 5 người; số lao động mới 0 người, số lao động là thành viên HTX 5

3. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội: 0 người

4. Tổng số cán bộ: Hội đồng quản trị 3; Giám đốc, Phó GĐ 2; Kiểm soát 2; kế toán trưởng; kế toán viên 1 người

5. Trình độ chuyên môn: (gồm chức danh: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát, Cán bộ làm việc thường xuyên trong HTX)

- Chưa qua đào tạo: 4 người

- Sơ cấp, trung cấp: 1 người

- Cao đẳng, Đại học: 0 người

- Sau Đại học: 0 người

III - Năng lực tài chính của HTX/LHHTX

1. Thành viên có góp vốn theo đúng quy định

2. Mức góp vốn của thành viên HTX

- Mức góp tối đa: 0 đồng

- Mức góp tối thiểu: 0 đồng

- Số thành viên chưa góp vốn: 0 người

IV - Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021
1 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội Người 0
2 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 530
2.1 Tài sản cố định Triệu đồng 380
2.2 Tài sản lưu động Triệu đồng 150
3 Tổng số vốn hoạt động Triệu đồng 530
3.1 Vốn điều lệ tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
3.2 Vốn vay tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
3.3 Vốn khác tăng so với năm 2020 Triệu đồng 0
4 Công nợ phải thu Triệu đồng 0
5 Công nợ phải trả Triệu đồng 0
6 Tổng doanh thu HTX Triệu đồng 210
6.1 Trong đó: từ hoạt động dịch vụ cho thành viên Triệu đồng 210
6.2 Kinh doanh dịch vụ ngoài thành viên Triệu đồng 0
7 Doanh thu bình quân thành viên/năm Triệu đồng 2,8
8 Nộp thuế cho nhà nước Triệu đồng 0
9 Thu nhập HTX Triệu đồng 10
10 Thu nhập bình quân của thành viên/năm Triệu đồng 1
11 Tiền lương, tiền công
11.2 Lương bình quân/năm của giám đốc Triệu đồng 12
11.3 Lương bình quân/năm của lao động trong HTX Triệu đồng 9
VI - Cơ sở vật chất

1. Cơ sở hạ tầng (tên, diện tích, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

Đất trụ sở, kênh mương

2. Trang thiết bị máy móc (tên, công suất, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

Máy bơm

VII - Tồn tại, khó khăn của HTX/LHHTX

8. Khác: …………………………

VIII - Nhu cầu và đề xuất kiến nghị của HTX/LHHTX

- Nội dung đào tạo cần nhất

- Nhu cầu vay: 0 triệu đồng

- Thời hạn vay: 0 năm

- Mục đích vay: Đầu tư phát triển sản xuất năm

- Tài sản thế chấp (Có hoặc không): ………

9. Khác: ………………………..