Thông tin chi tiết: HTX NN Thọ Bình

I - Thông tin chung

1. Tên đơn vị: HTX NN Thọ Bình

2. Địa chỉ: Xóm 3, Thọ Bình, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

3. Người đại diện: Nguyễn Công Đoàn Số điện thoại: 0374541187

4. Email (nếu có): ………………………

5. Năm thành lập: ………………………

6. Năm tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã: 2016

7. Đất đai, trụ sở làm việc:

Khác: ……………………..

9. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Dịch vụ nông nghiệp

Nếu có (chi tiết từng sản phẩm, sản lượng, diện tích, mô hình)

……………………

11. Các khâu dịch vụ đang đảm nhiệm: (Làm, đất, Thủy lợi, Bảo vệ thực vật, tín dụng, ...)

Dẫn nước, bảo vệ đồng điều, bảo vệ thực vật, thuỷ lợi nội đồng, văn hoá, làm đất.
II - Tình hình tổ chức bộ máy

1. Tổng số thành viên: 410 ; số thành viên mới: 0 người; số thành viên ra khỏi HTX 0 người;

2. Tổng số lao động thường xuyên: 20 người; số lao động mới 0 người, số lao động là thành viên HTX 20

3. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội: 0 người

4. Tổng số cán bộ: Hội đồng quản trị 3; Giám đốc, Phó GĐ 2; Kiểm soát 1; kế toán trưởng; kế toán viên 1 người

5. Trình độ chuyên môn: (gồm chức danh: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát, Cán bộ làm việc thường xuyên trong HTX)

- Chưa qua đào tạo: 0 người

- Sơ cấp, trung cấp: 4 người

- Cao đẳng, Đại học: 0 người

- Sau Đại học: 0 người

III - Năng lực tài chính của HTX/LHHTX

1. Thành viên có góp vốn theo đúng quy định

2. Mức góp vốn của thành viên HTX

- Mức góp tối đa: 1.817.000 đồng

- Mức góp tối thiểu: 20.000 đồng

- Số thành viên chưa góp vốn: 0 người

IV - Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021
1 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội Người 0
2 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 1331
2.1 Tài sản cố định Triệu đồng 1125
2.2 Tài sản lưu động Triệu đồng 206
3 Tổng số vốn hoạt động Triệu đồng 1331
3.1 Vốn điều lệ tăng so với năm 2020 Triệu đồng 774
3.2 Vốn vay tăng so với năm 2020 Triệu đồng 146
3.3 Vốn khác tăng so với năm 2020 Triệu đồng 411
4 Công nợ phải thu Triệu đồng 319
5 Công nợ phải trả Triệu đồng 288
6 Tổng doanh thu HTX Triệu đồng 479
6.1 Trong đó: từ hoạt động dịch vụ cho thành viên Triệu đồng 479
6.2 Kinh doanh dịch vụ ngoài thành viên Triệu đồng 0
7 Doanh thu bình quân thành viên/năm Triệu đồng 31
8 Nộp thuế cho nhà nước Triệu đồng 0
9 Thu nhập HTX Triệu đồng 0
10 Thu nhập bình quân của thành viên/năm Triệu đồng 6,4
11 Tiền lương, tiền công 0
11.2 Lương bình quân/năm của giám đốc Triệu đồng 15,6
11.3 Lương bình quân/năm của lao động trong HTX Triệu đồng 10,8
VI - Cơ sở vật chất

1. Cơ sở hạ tầng (tên, diện tích, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

Trụ sở

2. Trang thiết bị máy móc (tên, công suất, chức năng, giá trị, có nhận thụ hưởng chương trình hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức .....)

…………………

VII - Tồn tại, khó khăn của HTX/LHHTX

8. Khác: …………………

VIII - Nhu cầu và đề xuất kiến nghị của HTX/LHHTX

- Nội dung đào tạo cần nhất

- Nhu cầu vay: 200 triệu đồng

- Thời hạn vay: 3 năm năm

- Mục đích vay: Vay kinh doanh VTNN năm

- Tài sản thế chấp (Có hoặc không): ………

9. Khác: Hỗ trợ kênh mương xuống cấp 1000m